Gå til innholdet

God digital informasjon om produktene er kjernen i morgendagens digitale og datadrevne dagligvarebransje. Kvaliteten på grunndata er viktigere enn noen gang! Derfor har bransjen gått sammen om prosjektet «Det store kvalitetsløftet». Det er et samarbeid mellom leverandørene, kjedene og Tradesolution.

Omfattende forstudie har gitt god innsikt til videre plan  

– Grunndata er «produktets DNA», og består av alt fra logistikkdata som lengde, bredde og høyde, til bilder og selgende tekster. Aldri før er det gjennomført en så grundig studie av kvalitetsbehovet i bransjen som det som ble gjort i prosjektets forstudie, sier Siv Bakkerud, Commercial Director i Tradesolution. Arbeidet pågikk i hele 2022, og kartla prosesser og bruk av grunndata i alle ledd fra leverandør og helt ut i datamottakernes ulike systemer.  

Siv Bakkerud, Commercial Director i Tradesolution.
Foto: Tradesolution

Aldri før er det gjennomført en så grundig studie av kvalitetsbehovet i bransjen som det som ble gjort i prosjektets forstudie.

Siv Bakkerud, Commercial Director, Tradesolution

– Målet for prosjektet er å bidra til et reelt skifte i grunndatakvaliteten som hele bransjen kan dra nytte av i årene framover. Det handler om å minimere gapet mellom ønsket og levert kvalitet, og samtidig imøtekomme et stadig økende behov for informasjon. Forstudiet har gitt mye god innsikt til det videre arbeidet, fortsetter Siv Bakkerud.    

Les også artikkelen «Det store kvalitetsløftet» – et viktig bransjesamarbeid

Fra plan til handling 

Kartleggingen var første del av prosjektet, og det er allerede gjort en hel del forbedringer på bakgrunn av dette. Nå er det utarbeidet en omfattende tiltaksplan som vil utvikles, tilpasses og rulles ut i 2023 og videre inn i 2024.

Planen omfatter blant annet:

Gode grunndata er et lederansvar 

– Vi jobber hardt for at bransjeløsningene – EPD-basen og MediaStore – skal være felleskilde til informasjon som alle kan nyte godt av. Første målsetning er å halvere feilandelen på det som måles i dag, samt en betydelig forbedring også på de andre dataene. Informasjonen skal være konsistent gjennom hele verdikjeden, både hos leverandør, hos kjede og hos Tradesolution. Men uansett hva som legges ned av felles innsats, så er gode grunndata et lederansvar i den enkelte bedrift. God forankring av viktigheten av gode grunndata, klare oppgaver og ansvarsfordeling, og systematisk arbeid over tid, avslutter Siv Bakkerud.  

Ta gjerne kontakt med oss for hjelp til å ta en «helsesjekk» på dine produkter i EPD-basen og i MediaStore på mediastore@tradesolution.no 

Bruker du som leverandør mye tid på å samle inn og analysere data? Sannsynligvis er det mer effektivt å bruke CDP og analytikere på den jobben, mens du kan fokusere på å nå bedriftens mål.

Mange datakilder, liten tid

God innsikt om markeder, sesonger, kjedeprofiler og den enkelte butikk gjør at KAMer, salgsledelse og selgere blir gode rådgivere for kjedene og kjøpmannen i butikk. Innsikt skaper tillit, øker salget og gjør kundene mer fornøyde.

Leverandørene har ofte stor tilgang på interne og eksterne data. Men i en hektisk salgshverdag med knappe ressurser brukes det ofte uforholdsmessig mye tid på å sammenstille og koble data – fremfor å analysere og konkludere på bakgrunn av den. I tillegg blir ikke dataene oppdatert ofte nok.

Jobb smartere, ikke hardere

Med Tradesolution får du som KAM, salgsleder eller selger raskt oversikt over dine kjeder, distrikter og butikker med kontinuerlig oppdaterte data rett inn i den løsningen du ønsker. Innsikten ligger tilgjengelig når du trenger den:

Alle rollene ser på data fra samme kilde med lik oppdateringsfrekvens – «a single source of truth».

Så hvordan fungerer dette?

Hva er CDP?

CDP står for customer data platform eller kundedataplattform, og er et system som sammenstiller data fra mange ulike kilder inn i en felles plattform som er tilgjengelig for andre systemer. 

Gi dataene verdi med Increase CDP

Hege Witsø-Bjølmer, Commercial Director, Tradesolution
Foto: Tradesolution

– Data er ofte «låst ned» i ulike systemer. Det betyr dårlig totaloversikt over dataene, lite rom for samarbeid, deling og utnyttelse på tvers av virksomheten.

– Ved å ta i bruk Increase CDP tar du tak i alt dette. Du løfter data som i utgangspunktet ikke har en verdi, opp i en plattform sammen med annen data, og setter det i sammenheng. Det muliggjør analyse, visualisering og bruk av data. Det er da magien oppstår!, sier Hege Witsø-Bjølmer, Commercial Director CRM & Insight i Tradesolution.

Dataintegrasjon fra interne og eksterne kilder i én felles customer data platform

I Increase CDP fra Tradesolution kan vi hente inn data fra våre interne, og kundens eksterne kilder. Interne kilder fra Tradesolution kan være Kjederegistrene, EPD/MediaStore, Salgsdata, Increase* og InTrack**. Eksterne kilder per i dag kan være data POS-data, værdata og bedriftenes egne data.

Disse dataene berikes, struktureres, sammenstilles og modelleres klart til analyse eller videre integrasjon i andre systemer.

Analyse av dataene inn i en kontekst

En av våre analytikere kan så gjøre en behovsanalyse sammen med deg som kunde for å identifisere hva dere ønsker å oppnå, og hvordan data kan hjelpe dere å komme dit.

Neste steg er å bruke avansert analyse og maskinlæring til å hente ut mer nytte fra dataene. Det kobles opp til kundene slik at man kan kalkulere potensialer, forecaste salg, dynamisk segmentere kundene, bruke demografi og andre faktorer til å hente ut den mest nyttige informasjonen fra kundenes data.

Visualisering av data i dashboards

Portrett. Foto
Aleksander Reigstad, Head of Analytics, Tradesolution
Foto: Tradesolution

Innsikten kan så visualiseres i Increase dashboards gjennom kundetilpassede oversikter med ønskede KPIer. Oversiktene blir tilpasset rollene i din organisasjon, så hver enkelt får se den informasjonen som er nyttig for dem.

Bransjeselskapet Tradesolution jobber hver dag med IT- og samhandelsløsninger spesialtilpasset norsk dagligvare og servering.

– Vi har infrastrukturen og kompetansen til å hjelpe deg som leverandør til å komme raskere til den delen av dataanalysen som gir virkelig verdi, samtidig som du er sikker på at grunnarbeidet blir godt ivaretatt, sier Aleksander Reigstad, Head of Analytics, Tradesolution.

Mer om datadrevet salg i denne artikkelen: Datadrevet salg til beste for leverandør og butikk

Les også om: Increase Suite – Et CRM- og salgsstøtteverktøy som gjør jobben enklere for salgsledelse og selgere


Jørn Evensen, Dr. Oetker i butikk.
Foto: Tradesolution

10 fordeler med datadrevet salg for en salgsorganisasjon:

 1. En mer effektiv prioritering av salgshverdagen
 2. Bedre kundesegmentering
 3. Prioritering av butikkbesøk ut ifra lønnsomhet og behov
 4. Tilpassede salgssamtaler i butikk
 5. Økt salg og lønnsomhet både for butikk og distrikt
 6. Aktiviteter tilpasset den enkelte butikk og distrikt
 7. Verdifull rådgivning til butikksjef
 8. Optimal bruk av salgsmateriell
 9. Automatisk varsling av avvik og nullsalg
 10. Kjennskap til lokalmarkedet

Forklaringer:

Datadrevet salg prioriterer salgsinnsats ut ifra innsikt og analyse. Det gir økt salg og kundetilfredshet, og reduserte kostnader.

Butikkbesøk og salgssamtalen har endret seg de siste årene. Butikksjef forventer mer av hvert møte med selgeren. Dagens selgere må være kunnskapsrike rådgivere som skaper verdi for butikkene. Samtidig øker salgskravene for deg som leverandør. Hvert selskap må ofte selge mer med færre ressurser. Godt «selgerhåndverk» og gode relasjoner er selvfølgelig alltid basisen, men ikke lenger nok. Hard prioritering må til, og en del møter bør gjøres digitalt.

Hvordan selge mer med færre ressurser?

Å selge mer med færre ressurser er ikke mulig uten å utnytte data, analyse og teknologi. Datadrevet salg er løsningen.

Datadrevet salg er evnen til å bruke data til å ta smarte beslutninger, samt kontinuerlig optimalisere gjennom analytisk innsikt, slik at salget øker og kostnadene ved salgsarbeid reduseres.

Ifølge en undersøkelse gjort av Business Application Research Center (BARC) ga datadrevet salg en økning i fortjeneste på så mye som 8%, samtidig som driftskostnadene ble redusert med 10%.  

Hva kan data hjelpe deg med?

Sigmund Berle Jensen, Administrerende Direktør i Tradesolution.
Foto: Øystein Nustad, Tradesolution

– Data satt i system kan gi innsikt og svar på det meste. For et salgsdistrikt kan data hjelpe med å prioritere hvilke og hvor ofte hver butikk bør besøkes ut ifra lønnsomhet, sier Sigmund Berle Jensen, Administrerende Direktør i Tradesolution.  

– Videre vil en selger med god innsikt i den aktuelle butikken, lokalmarkedet og kjedens preferanser, kunne gi kjøpmannen gode råd som øker salg og fortjeneste for butikken. Salgsamtalen, aktiviteter og bruk av salgsmateriell kan skreddersys til den aktuelle butikken, så innkjøper i butikk blir godt ivaretatt, sier han videre.

Men datadrevet salg er vel dyrt?

De fleste leverandører har allerede en mengde data fra mange ulike kilder som kan gi innsikt til å forbedre salgsprosessene og butikkmøtene. Men mange bruker uforholdsmessig mye tid på sammenstilling av data, uten å få så mye utbytte av det.

 Tilgang på data er ikke utfordringen. Nøkkelen er å skape verdi av dataene dere allerede har!

Sigmund Berle Jensen, Administrerende direktør i Tradesolution.

Datadrevet salg handler mer om optimalisering av data og salgsprosesser, fremfor investering i ny teknologi og dyre løsninger.

Delingsøkonomi gir gevinst for norske dagligvareleverandører

Portrett. Foto
Aleksander Reigstad, Business Controller i Tradesolution
Foto: Øystein Nustad, Tradesolution

Bransjeselskapet Tradesolution jobber hver dag med IT- og samhandelsløsninger spesialtilpasset norsk dagligvare og servering.

– Vi har stor tro på at en felles bransjemotor for datainnsamling og prosessering av rådata vil bidra til en raskere utvikling innenfor datadrevet salg, sier Aleksander Reigstad, Business Controller i Tradesolution. Det gjør det enklere for hver enkelt leverandør å hente ut verdifull innsikt uten å gjøre store investeringer i infrastruktur og kompetanse hver for seg. Du som leverandør kommer raskere til den delen av dataanalyse som gir den virkelige verdien, samtidig som du er sikker på at grunnarbeidet blir godt ivaretatt.

Tradesolution har infrastrukturen og kompetansen

Tradesolution har infrastrukturen og kompetansen til datadrevet salg.
Foto: Øystein Nustad, Tradesolution

– Tradesolution har det som skal til for å være din langsiktige samarbeidspartner for datadrevet salg: Infrastruktur for prosessering av data, ekspertise innen databehandling, Increase Suite som plattform og inngående kjennskap til dagligvare og storhusholdning, sier Aleksander Reigstad.

Les også om: Increase Suite – et CRM- og salgsstøtteverktøy som gjør jobben enklere for salgsledelse og selgere


Jørn Evensen, Dr. Oetker i butikk.
Foto: Tradesolution

10 fordeler med datadrevet salg for en salgsorganisasjon:

 1. En mer effektiv prioritering av salgshverdagen
 2. Bedre kundesegmentering
 3. Prioritering av butikkbesøk ut ifra lønnsomhet og behov
 4. Tilpassede salgssamtaler i butikk
 5. Økt salg og lønnsomhet både for butikk og leverandør
 6. Aktiviteter tilpasset den enkelte butikk og distrikt
 7. Verdifull rådgivning til butikksjef
 8. Optimal bruk av salgsmateriell
 9. Automatisk varsling av avvik og nullsalg
 10. Kjennskap til lokalmarkedet

Til høsten frakter ASKO Maritime dagligvarer med elektriske sjødroner over Oslofjorden. Tradesolution har utviklet den digitale løsningen for gjennomføring av transporten i samarbeid med ASKO Maritime, NorgesGruppen Data og Konciv.

ASKO lanserer helelektrisk transport med betydelig miljøgevinst

Istedenfor å kjøre 150 trailere hver dag rundt Oslofjorden mellom lagrene i Vestby og Sande, skal transporten nå gå sjøveien med droner. Transporten blir 100% elektrisk, kortere og raskere. ASKO sparer miljøet for to millioner kjørte kilometer med trailer hvert år. Det gir en årlig reduksjon på 5.000 tonn CO²-utslipp.

100% elektrisk transport mellom lagrene i Vestby og Sande, inkludert sjødroner over Oslofjorden.
Foto: ASKO Maritime

Selvkjørende sjødroner og terminaltraktorer

I løpet av høsten 2022 vil altså 100% elektriske sjødroner trafikkere strekningen Horten – Moss. Sjåførene leverer tilhengere (traller) på havneterminalen til angitt tidspunkt, og kan umiddelbart kjøre videre med ny tilhenger, uten å måtte vente på kaien eller være med på overfarten. Terminaltraktorer sikrer effektiv lasting og lossing av tilhengerne på og av sjødronene. På sikt blir både havneterminalene og sjødronene ubemannede. Sjødronene vil styres fra et kontrollsenter på land.

På havneterminalene vil autonome terminaltraktorer sikre effektiv lasting og lossing på og av sjødronene.
Foto: ASKO Maritime

ASKO Maritime valgte Tradesolution som systemleverandør

For å sikre en effektiv transport, trengte ASKO Maritime en digital løsning for gjennomføring av transporten. De valgte Tradesolution som systemleverandør. Tradesolution er kjent for å utvikle og drifte IT-systemer for dagligvarebransjen, blant annet transportstyringssystemet TakeCargo som i dag benyttes av de tre store dagligvaregrossistene i Norge.

Effektiv logistikk med bookingsystem og egen app

TakeCargo bookingsystem for ASKO Maritime.
Foto: Tradesolution

Tradesolution har utviklet både et tilpasset bookingsystem i TakeCargo og en egen app på oppdrag fra ASKO Maritime. Brukergrensesnittet er enkelt og selvforklarende, både for transportørene, sjåførene og for ASKO Maritime.

Transportkundene booker plass på sjødronene via bookingportalen til TakeCargo eller via systemintegrasjoner (API). Kunden velger dag, tidspunkt og antall tilhengere ut ifra ledig kapasitet, samt transportør og sjåfør som skal levere og hente på hver av terminalene.

TakeCargo-appen laget for
ASKO Maritime.
Foto: Tradesolution

I appen får sjåførene beskjed om transportoppdraget. Appen angir leveringstid, angitt plass for tilhengerne på havneterminalen, og brukes også for å registrere avvik. Sjåførene kan til og med bruke appen som portåpner til havneterminalen.

ASKO Maritime har til enhver tid full oversikt over transportoppdragene i logistikkløsningen, inklusive prisavtaler og avvik, og bruker det som grunnlag for å fakturere transportkundene.

Marius Risan, Commercial Director i Tradesolution
Foto: Privat

«Til nå har dette vært et lærerikt og spennende samarbeid med ASKO Maritime, NorgesGruppen Data og Konciv. Det er utrolig gøy å kunne bidra til at ASKO Maritime vil nå sine målsetninger om en innovativ og bærekraftig transportløsning for fremtiden»

Marius Risan, Commercial Director, Tradesolution

IT-løsninger tilpasset kundens behov

Denne innovative løsningen er spesialutviklet for ASKO Maritime, datterselskap av ASKO Norge som er Norges største matdistributør. Tradesolution har en stor utviklingsavdeling med et eget UX-miljø*, og kan levere kundetilpassede og bærekraftige løsninger innenfor transport og for andre bransjer.

Tradesolution har utviklet og drifter i dag tjenester for dagligvare- og serveringsbransjen innen MDM & Digital Content*, CRM & Insight*, og Supply Chain Management. 

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby innen kundetilpassede IT-løsninger, ta kontakt med på e-post Administrerende Direktør, Sigmund Berle Jensen eller Prosjekt- og Kundekoordinator, Arnstein Dragland


Begrepsavklaringer / forkortelser*:

Kilde:

Forsterk hele kundereisen, fra planlegging til gjennomføring av salgs-, service- og markedsaktiviteter med påfølgende rapportering og innsiktsbasert analyse. Med Increase tilbyr Tradesolution en komplett, fleksibel og skalerbar pakke av funksjonalitet for CRM, salg, marketing, rapportering og analyse!

Les mer om Increase Suite

Nyheter og endringer i Increase Suite:

Increase Insight (mai 2023): Fra Insight til pivot-tabeller (4 min.)

Increase Insight (feb. 2023): Offentlig kunde – bruddpunkt eller filter

Torsdag 13. oktober 2022 (webinar): COOP Sortiment, Bildehåndtering, og Datadrevet salg med Power BI

Torsdag 12. mai 2022 (webinar): Ny besøksplanlegger, enklere bildehåndtering og eSales selgerverktøy i Increase.

Vil du ha mer informasjon om Increase Suite, ta gjerne kontakt med oss på e-post eller tlf. 4000 7475.

God digital informasjon om produktene er kjernen i morgendagens digitale og datadrevne dagligvarebransje. «Det store kvalitetsløftet» er et bransjesamarbeid med mål om å løfte kvaliteten av grunndata til et nytt nivå, gjennom hele verdikjeden.

Kvaliteten på grunndata er viktigere enn noen gang! Derfor har bransjen gått sammen om prosjektet «Det store kvalitetsløftet». Det er et samarbeid mellom leverandørene, kjedene og Tradesolution.

Hvorfor er grunndata så viktig?

Grunndata er «produktets DNA», og består av alt fra logistikkdata som lengde, bredde og høyde, til bilder og selgende tekster.

– Grunndata er en viktig «ingrediens» i merkevaren, sier Sigmund Berle Jensen, Administrerende Direktør i Tradesolution. Her kreves hardt arbeid og kompetanse i hele organisasjonen.

Grunndata brukes gjennom alle ledd i verdikjeden, fra leverandør til butikk, og faktisk helt ut til forbruker. En tilsynelatende liten feil, kan gi store konsekvenser i mange ledd.

Ingen bilder, intet salg

Bilder er også en viktig del av produktets grunndata. Kjedene trenger bilder til markedsføring, nettbutikker, kjøpsportaler, plakater og planogrammer.

Mange forbrukere handler dagligvarer digitalt, eller søker informasjon og inspirasjon på kjedenes nettsider. For eksempel hadde nettsiden Meny.no hele 57 millioner besøk i 2021! Tenk hvilken fantastisk eksponeringsmulighet produktene har på nett!

– I nettbutikker er det viktig å tenke på at bildene ofte vises på små flater som for eksempel en mobiltelefon. Da kan det være lurt å bruke mobilvennlige bilder, det vil si bilder som er forenklet for å fungere på små flater, sier Sigmund Berle Jensen.

I storhusholdning er også bilder en viktig kilde til inspirasjon for kokker og kjøkkensjefer. Gode miljøbilder selger!

Bilder er også viktig i planogrammer for å visualisere hvordan en butikkhylle vil se ut.

– Av hele 140.000 produkter i EPD-basen, er det kun ca 50.000 eller en tredjedel, som har bilder, sier Siv Bakkerud, Commercial Manager MDM and Commercial Content i Tradesolution. Så her er det forbedringspotensial.   

«Det store kvalitetsløftet» – et viktig bransjesamarbeid

– Norsk dagligvarebransje er gode på bransjesamarbeid, og andre bransjer både i Norge og i utlandet ser ofte til vår bransje fordi vi gjør mye bra, sier Siv Bakkerud. Likevel er det alltid forbedringsmuligheter.

Det er derfor bransjen – leverandørene, kjedene og Tradesolution – har startet prosjektet «Det store kvalitetsløftet».

Portrett av kvinne med mørkt langt hår og sort bluse. Foto.
Siv Bakkerud, Commercial Manager i Tradesolution
Foto: Tradesolution

Prosjektet skal bidra til et paradigmeskifte i grunndatakvaliteten som hele bransjen kan dra nytte av i årene framover. Det handler om å minimere gapet mellom ønsket og levert kvalitet, og samtidig imøtekomme et stadig økende behov for informasjon.   

Siv Bakkerud, Commercial Manager MDM and Digital Content i Tradesolution

Kartlegging av informasjonsflyten hos mottakerne

– Kartlegging er første del av prosjektet. Vi ser på hvordan informasjonen, grunndata og bilder brukes ute hos mottakerne. Det innebærer både hvordan informasjonen overføres til mottakerne via APIer, og hvordan informasjonsflyten fungerer i mottakernes interne systemer, sier Bakkerud.

Feilretting i bransjeløsningene

– Vi jobber også for at bransjeløsningene – EPD-basen og MediaStore – skal være stedet for feilretting. Da kan alle nyte godt av det, og alle kan være sikre på at informasjonen er korrekt. Informasjonen skal være konsistent gjennom hele verdikjeden, både hos leverandør, hos kjede og hos Tradesolution, sier Bakkerud.

Les mer om: MediaStore – en komplett mediabase for dagligvare og servering

Lanseringsprosessen og tidsfrister

– Lanseringsprosessen er også en del av bransjesamarbeidet «Det store kvalitetsløftet». I samarbeid med Stand, ser vi på hvordan informasjonsflyten og tidsfristene fungerer. God kvalitet er riktig informasjon til riktig tid. Et eksempel er bilder: Tidlig i prosessen kan det være tilstrekkelig med et bilde av middels kvalitet, mens det senere må legges inn markedsbilder av god kvalitet. I tillegg ser vi på hvordan vi i Tradesolution kan bedre våre løsninger for å hjelpe leverandørene enda bedre i lanseringsprosessen, sier Bakkerud.

Bærekraft er viktig

– Bærekraft er også et viktig punkt, ifølge Bakkerud. Vi ser på hva som finnes av initiativer og krav som kan registreres rundt selve produktet. Eksempler på dette er registrering av fett- og sukkerinnhold som allerede gjøres i dag.  

Datadeling og frivillige felt

Portrett av mann med skjegg, hvit skjorte og blå dressjakke. Foto.
Sigmund Berle Jensen, administrerende direktør i Tradesolution
Foto: Tradesolution

– Å dele data rundt situasjonen på hver enkelt merkevare ønsker vi å gjøre mer av i Tradesolution gjennom ulike dashboards, for eksempel informasjonen rundt merking av produkter, sier Sigmund Berle Jensen. Dashboards er noe vi allerede har brukt en stund på logistikkdata.

– Vi jobber også med å gi leverandører muligheten til å legge inn flere frivillige felt i produktregistreringen både til informasjon og inspirasjon, noe som kanskje er ekstra viktig for storhusholdningsmarkedet, fortsetter Sigmund Berle Jensen.

Gode grunndata er et lederansvar

– Lederansvar, teamarbeid og noen som er ansvarlig for at frister overholdes, er viktig, ifølge Bakkerud. Dette må forankres i ledelsen, og det kreves systematisk arbeid over tid.

– I en undersøkelse vi har gjort blant leverandørene i forbindelse med «Det store kvalitetsløftet», mener over 40% at utfordringen rundt å få god kvalitet på grunndata ligger i informasjonsinnhentingen internt før EPD, sier hun.   

Les også: 4 trinn til gode produktdata og lanseringer med EPD

God kvalitet på grunndata starter hos den enkelte leverandør. Hvordan står det til med deres produkter?

Ta en «digital helsesjekk» på dine produkter!

Ta en digital «helsesjekk» på produktene dine.
Foto: Canva

Vi oppfordrer alle dere leverandører i dagligvare og storhusholdning til å ta en «digital helsesjekk» på egne produkter.

Det finnes en rapport på lanseringsprosessen som er tilgjengelig for leverandører og mottakere. I tillegg kan dere leverandører få en status på hvordan det står til i MediaStore med bilder og bildevinkler. Ta gjerne kontakt med oss for hjelp til å ta en «digital helsesjekk» på dine produkter i EPD-basen og i MediaStore på mediastore@tradesolution.no.